درباره کنفرانس

دبیرخانه این رویداد امیدوار است در کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی با استفاده از نظريات و تخصص جامعه نخبگان دانشگاهي و صنعتي كشور براي برنامه ريزي جهت تقويت و توسعه اقتصادي و با عزم ملي و مديريت جهادي و ارائه راهكارهاي لازم براي حصول به چشم انداز مناسب گام بردارد.

در حال حاضر يكي از دغدغه هاي مهم اقتصاد ايران حمايت كافي از بخش توليد به ويژه توليدات بخش خصوصي است. بنابراين توجه به بخش توليد و ارزش افزوده و نيز صيانت از سرمايه هاي ملي با چالش هاي جدي روبروست كه مي بايست اين چالش ها شناسايي، رفع و زمينه براي ارئه راهكارهاي لازم فراهم شود. باعنايت به وجود سرمايه انساني متخصص و بومي و نقش بي بديل اين مهم در عرصه توليد ملي ارائه ايده هاي علمي و تجاري سازي اين ايده ها در چهارچوب کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی مي تواند بستري براي حركت و تحول در مباني علمي و فني توليد ايجاد نمايد كه داراي ماموريت و چشم انداز هدفمند مي باشد.اميد است كه اين اقدام علمي پژوهشکده مدیریت و توسعه بتواند گامهاي موثر و كارسازي را در تحقق بخشیدن به اقتصادی پویا و بالا بردن ساختار دانش مدیران کشورمان ایران باشد.

دبیرخانه کنفرانس از مراکز علمی و دانشگاهی، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان که ما را در برگزاری هر چه با شکوه تر این رویداد در مورخ 1 خرداد 1396 در شهر دبی یاری می نمایند کمال سپاسگذاری را دارد.