انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای به جمع حامیان علمی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست.


انجمن علمی اقتصاد توسعه منطقه ای به جمع حامیان علمی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست.