انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست


انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست