انجمن ایرانی تاریخ به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست


انجمن ایرانی تاریخ به جمع حامیان علمی و معنوی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست