انجمن انسان شناسی ایران (ASI) به جمع حامیان معنوی و علمی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست


انجمن انسان شناسی ایران (ASI) به جمع حامیان معنوی و علمی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست