مرکز علمی و کاربردی برهان نیروی شمال به جمع حامیان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست


مرکز علمی و کاربردی برهان نیروی شمال به جمع حامیان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست