پژوهشکده مدیریت و توسعه برگزار می کند


"پژوهشکده مدیریت و توسعه" در نظر دارند با مشارکت و حمایت دانشگاه ها، سازمان ها و نهادهای علمی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی، «کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی» را در روز دوشنبه مورخ 1 خرداد ماه 1396در شهر دبی برگزار نماید.