پژوهشکده فرهنگ و فناوری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست


پژوهشکده فرهنگ و فناوری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی پیوست